bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

18대 사목협의회 전체회의
                                        18대 사목혐의회 전체회의

                                       2018년 10월 14일 1시  마리아홀
    
제목: 18대 사목협의회 전체회의


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2018-10-18 14:58
조회수: 550


DSC_2361.JPG (660.0 KB)
DSC_2363.JPG (695.4 KB)

More files(10)...
△ 이전글

2018년 번동성당 전신자 야외행사( NO2)
▽ 다음글

2018년 사목협의회 정기총회
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree