bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

4월달 교우 영명축일

                                                           4월달  교우 영명축일

                                               2019년 4월 14일(오전11시교중미사후)
    
제목: 4월달 교우 영명축일


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2019-04-15 10:39
조회수: 108


DSC_2612.JPG (286.0 KB)
DSC_2610.JPG (276.8 KB)

More files(3)...
△ 이전글

4월 사목협의회 상임위원회
▽ 다음글

"새 가족 찾기 선교운동"
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree