bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

4월 사목협의회 상임위원회

                                                  4월 사목협의회 상임위원회

                                   일 시 ; 2019년 4월 14일(주일) 12;00 사목회의실
    
제목: 4월 사목협의회 상임위원회


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2019-04-15 10:47
조회수: 152


DSC_2617.JPG (157.2 KB)
DSC_2616.JPG (175.2 KB)

More files(6)...
△ 이전글

주님만찬 성 목요일
▽ 다음글

4월달 교우 영명축일
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree