bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

예비신자 받아드리는 예식

                                                    예비신자 받아들이는 예식
                                                           (3월 6일 입교)

                                            일 시 ; 2022년 4월 24일 11;00 (교중미사)
    
제목: 예비신자 받아드리는 예식


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2022-04-26 08:05
조회수: 58


20220424_112452.jpg (231.5 KB)
20220424_112846.jpg (271.2 KB)

More files(4)...
▽ 다음글

20대 사목 상임위원회의
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree