bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

본당 부활절 윷놀이 대회

                                                         본당 부활절 윷놀이 대회

                                       일 시 ; 2017년 4월 16일(주일)12시30분 본당 마당
    
제목: 본당 부활절 윷놀이 대회


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2017-04-20 10:54
조회수: 947


DSC_6210.JPG (898.6 KB)
DSC_6223.JPG (668.3 KB)

More files(16)...
△ 이전글

2017년 번동성당 야외미사
▽ 다음글

주님 만찬 성목요일(성 주 간)
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree