bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

태아 축복식

                                                               태아 축복식

                             *아기(태명; 복쁜) {부부(태은숙 로즈마리, 조용일 세례자요한)}

                             *아기(태명; 자스민) {부부(김세리 로즈마리, 노영천)}
    
제목: 태아 축복식


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2019-10-30 07:30
조회수: 375


20191027_115848.jpg (243.3 KB)
20191027_120013.jpg (265.6 KB)

More files(8)...
△ 이전글

제19대 사목협의회 첫모임
▽ 다음글

2019년 사목협의회 정기총회
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree