bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

빈첸시오 김장나눔 행사
                                      빈첸시오 김장나눔 행사

                                      2013년 11월 18일(월요일)
    
제목: 빈첸시오 김장나눔 행사


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2013-11-23 10:19
조회수: 883


DSC_0686.JPG (1.40 MB)
DSC_0715.JPG (1.40 MB)

More files(9)...
△ 이전글

제16대 사목평의회 임원 임명식
▽ 다음글

어르신 세실리아 성가대
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree